ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทั้งหมด สำนักงาน ก.พ. จะรวบรวมและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
 
กรมสุขภาพจิต กองการเจ้าหน้าที่