ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก
  ประกวดสื่อต่อต้านการทุจริต...  [ 2/5/2557 ]
  การรับสมัครหลักสูตรพยาบาลวิสัญญี 1 ปี...  [ 1/5/2557 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(เพิ่มเติม)...  [ 1/5/2557 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับทุนระยะสั้นภายในประเทศ...  [ 1/5/2557 ]
  ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจิต หลักสูตรฝึกอบรมภาษาเวียดนาม(หลักสู...  [ 30/4/2557 ]

อ่านต่อ....
  ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติก...  [ 26/8/2557 ]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเสริมสร้างความสุขซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันในการทำงาน ...  [ 23/7/2557 ]
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าแข่งขันตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ...  [ 23/7/2557 ]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข...  [ 23/7/2557 ]
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ...  [ 23/7/2557 ]
  ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการ...  [ 8/5/2557 ]
  หลักสูตรทุนระยะสั้นในประเทศ (4 หลักสูตร)...  [ 8/5/2557 ]
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิช่าการคอมพิวเตอร์...  [ 8/5/2557 ]
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ...  [ 8/4/2557 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ...  [ 28/3/2557 ]
  เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2557 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 24/3/2557 ]
  ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ...  [ 21/3/2557 ]
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 20/3/2557 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล...  [ 17/3/2557 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ ...  [ 13/3/2557 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ...  [ 4/3/2557 ]
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล...  [ 3/3/2557 ]
  ประกาศขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ...  [ 20/2/2557 ]
    ประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...  [ 7/2/2557 ]
   ประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ...  [ 7/2/2557 ]

อ่านต่อ....

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 162,514
จำนวนคลิก :560,981


       

©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@dmh.go.th