ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต เว็บทั่วโลก


ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ 02 590 8405
ฝ่ายบริหารทั่วไปโทรศัพท์ 02 590 8198
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบโทรศัพท์ 02 590 8406
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโทรศัพท์ 02 590 8404
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโทรศัพท์ 02 590 8053
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังโทรศัพท์ 02 590 8402
กลุ่มงานวินัยและนิติการโทรศัพท์ 02 590 8403

สถิติการเข้าถึงเว็บไซต์

ip: 162,703
จำนวนคลิก :402,976


©2009 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต
88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9511372, โทรสาร 02-9511571 E-mail : hrdmh@hotmail.com